Książka przychodów i rozchodów (KPiR)

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia KPiR jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dotyczy osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne. Podatnik jest zobowiązany ją założyć na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej lub na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego. O założeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów informuje się właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 dni od daty jej założenia.

KPiR mamy obowiązek przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego tj do 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności.